Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Honéy Limé Chickén


Ingrédiénts
 • 1 lb chickén thighs débonéd, skin-on
 • 2 clovés garlic mincéd
 • 1 héaping tabléspoon honéy
 • 1 tabléspoon soy saucé
 • 1 tabléspoon limé juicé
 • Pinch of cayénné péppér
 • Pinch of salt
 • Choppéd parsléy
 • Limé wédgés

Instructions
 1. Préhéat thé ovén to 400F.
 2. ......
 3. ......
 4. ......Post a Comment for "Honéy Limé Chickén"