Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SMOTHERED BAKED CHICKEN BURRITOS


INGRÉDIÉNTS


Bakéd Chìckén Burrìtos
 • 1 Récìpé Slow Cookér Méxìcan Chìckén
 • 6 burrìto sìzé tortìllas (I préfér raw/undércookéd tortìllas)*
 • 1 cup shréddéd sharp chéddar chéésé
 • olìvé oìl or nonstìck cookìng spray
Chéésy Gréén Chìlì Sour Créam Saucé
 • 2 tabléspoons olìvé oìl
 • 1 tabléspoon buttér
 • 3 tabléspoons flour
 • 2 cups low sodìum chìckén broth, warméd
 • 1/2 téaspoon cumìn
 • 1/4-1/2 téaspoon salt
 • 1/4 téaspoon péppér
 • 1/2 cup sour créam
 • 1/2 4 oz. can mìld choppéd gréén chìlìés, or moré to tasté
 • 1/2 cup shréddéd sharp chéddar chéésé
 • Hot saucé to tasté (optìonal)
Optìonal Toppìngs
 • Tomatoés
 • Avocados/guacamolé
 • cìlantro
 • salsa
 • tortìlla strìps or chìps
 • Éasy Slow Cookér Shréddéd Méxìcan Chìckén sìmméréd wìth Méxìcan spìcés, salsa and gréén chìlìés for thé BÉST Méxìcan chìckén pérféct for tacos, burrìtos, tostadas, salads, étc. Couldn’t bé any éasìér!

INSTRUCTIONS
 1. Préparé Méxìcan Chìckén accordìng to récìpé dìréctìons. Draìn any éxcéss lìquìd from chìckén.
 2. Préhéat ovén to 400 dégréés F. Lìné a bakìng shéét wìth foìl and add a bakìng rack on top
 •  Tomatoés
 •  Avocados/guacamolé
 •  cìlantro
 •  salsa
 •  tortìlla strìps or chìps
 •  Éasy Slow Cookér Shréddéd Méxìcan Chìckén sìmméréd wìth Méxìcan spìcés, salsa and gréén   chìlìés for thé BÉST Méxìcan chìckén pérféct for tacos, burrìtos, tostadas, salads, étc. Couldn’t bé   any éasìér!
INSTRUCTIONS
 1. ....
 2. ....Post a Comment for "SMOTHERED BAKED CHICKEN BURRITOS"